زیرکی زنان به چیست؟

زیرکی زنان به چیست؟

مردی در کنار چاه زنی زیبا دید ، از او پرسید: زیرکی زنان به چیست؟ زن داد و فریاد کرد و مردم را فراخواند ،مرد که بسیار وحشت کرده بود پرسید: چرا چنین میکنی؟ من که قصد اذیت کردن شما...
read more